en ru pl

Bendrovės akcininkų asmens duomenų tvarkymas

Informacinis pranešimas dėl Bendrovės akcininkų asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujintas: 2021 m. gegužės 3 d.

Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), siekdama įgyvendinti Bendrovės ir jos akcininkų teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tvarko Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB Vilniaus šilumos tinklai Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Šis Informacinis pranešimas yra peržiūrimas ir, nustačius poreikį, atnaujinamas bent kartą per metus.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: 

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt 

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais bei pagrindais tvarkome?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais ir pagrindais:

Bendrovės ir jos akcininkų teisių ir pareigų įgyvendinimo tikslu bei teisinės prievolės įvykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • vardas ir pavardė;
 • asmens kodas;
 • adresas;
 • telefono numeris;
 • parašas;
 • banko pavadinimas ir banko sąskaitos numeris;
 • mokėjimo informacija.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis, tvarkydami nurodytu tikslu ir pagrindu, perduosime:

 • Duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, buhalterinės apskaitos, audito paslaugas, sąskaitų tvarkytojų paslaugas);
 • Teisėsaugos ar priežiūros institucijoms, taip pat kitiems asmenims tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: Juridinių asmenų registro tvarkytojui, mokesčių administratoriui, antstoliams, teismams, ir kt.);
 • Kredito ir mokėjimo įstaigoms, atliekančioms pinigines operacijas
 • Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo numatytais atvejais ir tvarka finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiems subjektams;
 • Kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Jūsų asmens duomenys nebus teikiami už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis saugosime 10 metų nuo jų užfiksavimo (gavimo) momento. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus („siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas“ ar „siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas“), įskaitant profiliavimą;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu pagrindu („sutikimas“).

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dap@chc.lt. Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.