en ru pl

Duomenų apsauga naudojantis "Savitarna"

Informacinis pranešimas dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ savitarnos sistemos naudotojų asmens duomenų tvarkymo

Data: 2021 m. spalio 19 d.

Jūsų asmens duomenys AB Vilniaus šilumos tinklai savitarnos sistemoje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

El. p. dap@chc.lt  

Jūsų identifikavimas prisijungiant prie savitarnos svetainės:

Kiekvieną kartą Jums prisijungiant prie mūsų savitarnos svetainės, esate identifikuojamas pagal Jūsų įvestą kliento prisijungimo prie savitarnos kodą ir slaptažodį. Pirminius prisijungimo duomenis Jūs gaunate su mumis sudarę sutartį. Prisijungus prie savo paskyros mūsų savitarnos svetainėje, duomenis galite keisti, pildyti, įvesti.

Jūsų asmens duomenys Jums naudojantis savitarnos svetaine tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, šių sutarčių vykdymo pagrindu;
 • Vartotojų informavimo ir konsultavimo tikslu, su vartotojais sudarytų sutarčių vykdymo pagrindu;
 • Elektroninių sąskaitų už karštą vandenį ar šildymą teikimo, su vartotojais sudarytų sutarčių vykdymo pagrindu.

Jums naudojantis savitarnos svetaine tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • kliento vardas ir pavardė;
 • kliento prisijungimo prie savitarnos kodas ir slaptažodis;
 • kliento kodas;
 • kliento (ir / arba objekto) adresas;
 • kliento telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
 • kliento IP adresas;
 • karšto vandens skaitiklio kodas ir / ar numeris;
 • karšto vandens skaitiklio rodmenys;
 • Mūsų savitarnoje naudojamų slapukų ( cookies) surinkti duomenys:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis ir renkami duomenys

Galiojimo laikas

frontend_lang

Slapukas naudojamas interneto svetainės kalbai nustatyti.

1 metai

_token

Slapukas naudojamas sesijos informacijai saugoti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

30 min.

session_id

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

3 mėn.

visitor_id

Slapukas naudojamas atpažinti interneto svetainėje lankytoją nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

1 metai

_ga

Slapukas naudojamas interneto svetainėje lankytojui atpažinti ir interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

2 metai

_gat

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas interneto svetainės krovimo greičiui nustatyti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

_gid

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics” ir interneto svetainės lankytojui atpažinti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime suteikti Jums paslaugų, kurioms duomenų pateikimas yra būtinas.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos (nutraukimo).
 • Vartotojų informavimo ir konsultavimo tikslu Jūsų duomenis saugome 6 mėnesius.
 • Elektroninių sąskaitų už karštą vandenį ar šildymą teikimo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • Duomenų valdytojo paslaugų teikėjus, kurie esant poreikiui, gali teikti su IT sistemų, programinės ir rodmenų nuskaitymo įrangos priežiūros ir įrengimo, klientų aptarnavimo, apskaitos ar su tuo susijusias paslaugas;
 • Priežiūros arba teisėsaugos institucijas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus;
 • Telekomunikacijų kompanijas, tiekiančias Duomenų valdytojo klientų informavimo paslaugą trumposiomis SMS žinutėmis (joms yra perduodamas tik jūsų mobiliojo ryšio telefono numeris, nenurodant jokių kitų su Jumis susijusių duomenų), kompanijos, teikiančios klientų aptarnavimo (skambučių centro) paslaugą;
 • Įmokų surinkimo ir administravimo paslaugą teikiantiems subjektams, el. sąskaitas teikiantiems subjektams, finansinių paslaugų įmonėms.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Jūsų, kaip duomenų subjektas, turite šias pareigas:

 • saugoti savo prisijungimo prie savitarnos svetainės slaptažodį ir prisijungimo kodą bei kitus duomenis;
 • užtikrinti, kad teikdamas, reaguodamas ar kitaip tvarkydamas asmens duomenis turite teisę tai daryti;
 • užtikrinti mums pateiktų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą;
 • neatskleisti jokiems kitiems asmenims asmens duomenų apie trečiuosius asmenis, jeigu bet kokių trečiųjų asmenų asmens duomenys Jums tapo prieinami / žinomi naudojantis savitarnos svetaine ir nedelsiant informuoti mus apie šią situaciją;

Jūsų asmens duomenų tikslumas ir atnaujinimas

Pasikeitus mūsų savitarnos svetainėje Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, prašome Jus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo pradinius nurodytus duomenis savitarnos svetainėje.

Jeigu mes abejosime Jūsų pateiktų duomenų (karšto vandens skaitiklio rodmenys) teisingumu, galime sustabdyti šių duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tai atlikę Jus informuosime pranešimu.

Papildoma informacija

Jūsų asmens duomenų tikslinimas su VĮ Registrų centras

Mes, siekdami užtikrinti tvarkomų klientų asmens duomenų tikslumą ir aktualumą, kuriais remiantis atliekami paslaugų apimčių ir mokėjimų skaičiavimai, šilumos ir karšto vandens pardavimai, teisingas sąskaitų išrašymas, skolų valdymas, taip pat siekiama žinoti aiškius galutinius ir tikruosius AB Vilniaus šilumos tinklai vartotojus / objektų savininkus, su klientais sudarytų sutarčių vykdymo ir mūsų teisėto intereso pateikti Jums sąskaitas už suteiktas paslaugas pagrindu tvarkysime žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis

Siekdami aukščiau nurodytų tikslų, pateiksime Jūsų adresą VĮ Registrų centras, kuris pateiks mums:

 • šiuo adresu registruoto objekto duomenis (objekto unikalų numerį, objekto pavadinimą, objekto tipą, objekto tipo pavadinimą, paskirties tipą, paskirties tipo pavadinimą, paskirties tipo pavadinimą (ilgą), objekto būklę, būklės pavadinimą, objekto statusą, nuorodą į objektą, kuriam jis priklauso, adreso identifikatorių, savivaldybės kodą, savivaldybės pavadinimą, seniūnijos identifikatorių, seniūnijos pavadinimą, vietovės rejestro kodą, gyvenvietę, gatvės identifikatorių, gatvės kodą, pašto kodą, gatvės pavadinimą, namo (sklypo) numerį, korpuso numerį, buto numerį, baigtumo procentą, aukštų skaičių, objekto bendras plotą, naudingas plotą, turto objekto dalies identifikatorių),
 • Jūsų teises į šiuo adresu registruotą turtą (teisės identifikatorius, teisės tipas (asmeninė, jungtinė, bendrasavininkiai ir pan.), trupmenos skaitiklis (turto dalies), trupmenos vardiklis (turto dalies), teisės tipo pavadinimas, teisės potipis, teisės potipio pavadinimas, teisės plotas, teisės pradžios data, numatyta teisės pradžios termino data, numatyta teisės pabaigos termino data).
 • Jūsų ir Jūsų sutuoktinio identifikacinius duomenis (Jūsų asmens kodą, gimimo datą, vardą, pavardę, sutuoktinio asmens kodą (pagal bendrą jungtinę sutuoktinių nuosavybę), sutuoktinio gimimo datą (pagal bendrą jungtinę sutuoktinių nuosavybę), sutuoktinio vardą, pavardę (pagal bendrą jungtinę sutuoktinių nuosavybę).

Tokiu būdu sutikslinsime mūsų duomenų bazėje esančius ir VĮ Registrų centras įregistruotus duomenis, kad galėtume tvarkyti tikslius ir aktualius mūsų klientų asmens duomenis aukščiau nurodytu pagrindu ir tikslais ir tinkamai įgyvendinti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Sutikslinę Jūsų asmens duomenis, nurodytus aukščiau, saugosime juos šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymo tikslu 10 metų po sutarties pabaigos (nutraukimo).

Mūsų informaciniai pranešimai

Atnaujindami savitarnos svetainės funkcionalumus Jūsų informavimo tikslu galime Jums siųsti informacinius pranešimus apie pasikeitusias savitarnos paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su savitarnos naudojimusi susijusią Jums būtiną žinoti informaciją.

Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129.