en ru pl

Informacinis pranešimas dėl praktikantų asmens duomenų naudojimo išorinei komunikacijai

Šis informacinis pranešimas taikomas Bendrovėje profesinę praktiką atliekantiems asmenims, kurie sutinka būti filmuojami, pateikti atsiliepimus išorinės komunikacijos tikslu, t. y. kuriant ir viešinant Bendrovės reklaminį vaizdo įrašą su garsu (subjektyvi duomenų subjekto profesinės praktikos patirtis, išsakyta žodžiu), kurios paskirtis yra viešinti Bendrovės profesinės praktikos programą.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – VŠT)

AB Vilniaus šilumos tinklai Įmonės kodas: 124135580

Tel. 19118

El. p. info@chc.lt

https://chc.lt/

VŠT duomenų apsaugos pareigūnas

Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius

Tel. 8 (5) 266 7026

El. p. dap@chc.lt

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jums sutikus būti filmuojamiems ir pateikti/ išsakyti atsiliepimus apie profesinę praktiką VŠT vaizdo ir garso įraše, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės išorinės komunikacijos tikslu.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas minėtų asmens duomenų tvarkymu yra atliekamas Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Kitaip tariant, Jūs neprivalote dalyvauti filmavime ir pateikti savo atsiliepimus apie profesinę praktiką, tačiau, norėdami prisidėti prie VŠT vykdomos viešosios praktikos programos populiarinimo, savo asmens duomenis pateikti galite, nes be jų VDAI negalės įgyvendinti minėto tikslo.

Jūsų sutikimas galios 5 metus, jei jo neatšauksite anksčiau.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?

Informuojame, kad Jums sutikus būti filmuojamiems, pateikti atsiliepimus apie profesinę praktiką, bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Vaizdo duomenys

Jūsų atvaizdas (vaizdo įrašas)

Garso duomenys

Subjektyvi nuomonė apie profesinę praktiką, atliktą VŠT (garso įrašas)

   

   Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?

Niekam, išskyrus duomenų tvarkytojui, t. y. išoriniam paslaugos teikėjui, kuris atlieka filmavimą su garso įrašu, montuoja ir paruošia vaizdinį išorinės komunikacijos produktą VŠT.

Kiek laiko bus saugomi/ tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jums davus sutikimą dėl duomenų tvarkymo, Jūsų asmens duomenis VŠT saugos/ tvarkys 5 metus nuo vaizdo ir garso įrašo užfiksavimo.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  2. Teisę susipažinti su duomenimis;
  3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  6. Teisę perkelti asmens duomenis;

7.     Teisę neduoti sutikimo ar bet kada jį atšaukti.

Informuojame, kad duotą sutikimą atšaukti galite šiais būdais:

Kreipiantis su prašymu į VŠT arba duomenų apsaugos pareigūną nurodytais kontaktais. Prašymai įgyvendinti     duomenų subjekto teises įgyvendinami ne vėliau kaip per 30 dienų.

Informacija      apie     tai,     kaip      įgyvendinti duomenų subjektų teise bei kaip VŠT atlieka asmens duomenų tvarkymo veiklą, skaitykite čia:

https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129

Informuojame, kad nesutikdami su VŠT sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).