en ru pl

Korupcijos prevencija

 

 

KOVOS SU KORUPCIJA POLITIKA 

Siekdama būti pavyzdine, vakarietiškus standartus atitinkančia įmone, AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) vadovaujasi galiojančia Kovos su korupcija politika (toliau – Politika), kadangi Bendrovės akcininkai ir vadovybė maksimaliai palaiko skaidrumo ir atitikties standartus ir skiria pakankamai dėmesio jų kūrimui, taikymui bei laikymosi kontrolei užtikrinti.

Politikos tikslas – pašalinti korupcijos priežastis bei sąlygas Bendrovėje, sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą, ugdyti nepakantumo korupcijai nuostatas, užtikrinti stabiliai veikiantį miesto šilumos ūkį ir kurti skaidrią bei efektyvią bendrovę.

Politika taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.

Politikos nuostatos suderintos su 2003 m. Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, 1997 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Kovos su papirkinėjimu konvencija ir ją įgyvendinančiomis rekomendacijomis, 2009 m. Gerosios patirties vadovu dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties.

 


 

KOVOS SU KORUPCIJA POLITIKOS APRĖPTIS

 

Interesų konfliktas

Bendrovės darbuotojai privalo vengti situacijų, kai darbuotojų asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai gali susikirsti su Bendrovės interesais, taip pat nusišalinti nuo sprendimų priėmimo, priežiūros, kontrolės funkcijų vykdymo ar kitų komercinių santykių su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie tiesiogiai (darbiniais, verslo ryšiais ir kt.) susiję su darbuotoju ar jo šeimos nariais.

Plačiau

 

Nepotizmas ir kronizmas

Bendrovėje netoleruojamas šeimos narių, artimų asmenų, draugų ir bičiulių ar kitų susijusių asmenų protegavimas ir globa, draudžiami tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiai, įdarbinimas vyksta pagal aiškias, skaidrias taisykles bei skaidrumo principą.

Plačiau

 

 

Piktnaudžiavimas

Bendrovė netoleruoja bet kokio piktnaudžiavimo einamomis pareigomis. Visas įmonės turtas, ištekliai, finansai naudojami tik įmonėms tikslams ir poreikiams, o jų panaudojimas yra reglamentuotas vidaus tvarkomis.

 

 

Viešieji pirkimai

Bendrovė užtikrina, kad pirkimų planavimas, priežiūra, vykdymas ir laimėtojo parinkimas būtų vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

Plačiau

 

 

Dovanos ir reprezentavimas

Bendrovėje netoleruojamos bet kokios dovanos ar paslaugos, išskyrus gautas pagal tarptautinį protokolą, taip pat skirtas reprezentacijai (simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurios neviršija 150 EUR. Dovana laikoma ir suteiktos paslaugos, bilietai į renginius, kelionės išlaidų apmokėjimas, atostogos ir pan.

Plačiau

 

Parama ir labdara

Bendrovė neteikia paramos su politikais ir politinėmis partijoms susijusiems fondams bei įstaigoms, neremia politikų inicijuojamų akcijų ar projektų, ypač jei tai gali būti traktuojama kaip politinė parama. Bendrovė teikia paramą ir/ar labdarą pagal griežtas, pačios įmonės pasitvirtintas taisykles ir paramos ir labdaros skyrimą reglamentuojančius teisės aktus bei tiek, kiek reikalauja kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir jos kolektyvo.

Plačiau

 

Viešumas ir atskaitingumas 

Bendrovė užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o vieši dokumentai lengvai prieinami visuomenei, užtikrinant visapusiškos informacijos atskleidimą. Bendrovė netoleruoja darbuotojų piktnaudžiavimo, neskaidriai vykdomų pirkimų, kyšininkavimo, interesų konfliktų bei nepotizmo/ kronizmo ir imasi neatidėliotinų veiksmų neutralizuoti neigiamas pasekmes. Bendrovė siekia į kovą su korupcija įtraukti visuomenę, tiekėjus bei darbuotojus ir ragina juos pranešti apie pastebėtus pažeidimus. Bendrovės vadovybė ir struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja skaidraus elgesio standartus ir skatina to laikytis kitus darbuotojus, organizuoja jiems mokymus ir seminarus.

Plačiau

 


 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DOKUMENTAI

 

etikos kodeksas
Neigiamos informacijos patikrinimo tvarka
Sąrašas pareigybių,  dėl informacijos gavimo
Išvada dėl korupcijos tikimybės 2017 m.
Išvada dėl korupcijos tikimybės 2018 m.
Išvada dėl korupcijos tikimybės 2019 m.
Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo tvarka
Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarka
Deklaruoti privalančių Pareigybių sąrašas
Išvada dėl korupcijos tikimybės 2020

Korupcijos prevencijos 2020 m. priemonių planas

AB Vilniaus šilumos tinklai paramos politika

 


 

PRANEŠIMAS APIE KORUPCIJĄ IR KITUS PAŽEIDIMUS 

 

Siekiant pranešti apie sukčiavimą, korupciją, piktnaudžiavimą, tarnybinius/ drausminius nusižengimus ar elgesio ir etikos normų pažeidimus, interesų konfliktą, nepotizmą/ kronizmą arba kitą neteisėtą veiką  AB Vilniaus šilumos tinkluose, kai tai susiję su pavojumi visuomenės saugumui, asmens gyvybei ar sveikatai, neteisėtai ir neskaidriai Bendrovėje vykdomais viešaisiais pirkimais, neteisėtu Bendrovei priklausančio turto bei lėšų panaudojimu/ realizavimu ar padaryto pažeidimo padarinių slėpimu, trukdymu nustatyti padarinių mastą, turto niokojimu, sugadinimu, išvaistymu, praradimu, pasisavinimu, komercinės/ gamybinės ar konfidencialios paslapties neteisėtu atskleidimu, galima:

* Užpildyti nustatytą formą skiltyje „Pranešk apie korupciją“ Bendrovės internetiniame ar vidiniame puslapyje;

* Užpildyti LR Vyriausybės nutarimu nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųsti ją el. paštu pranesk@chc.lt;

* Užpildyti ir pašto adresu pranesk@chc.lt  atsiųsti surašytą laisvos formos pranešimą;

* Žodžiu informaciją perduoti kompetentingam subjektui.

BENDROVĖ GARANTUOJA KONFIDENCIALUMĄ

 

Praneškite apie korupciją forma

 


Statistika:

 

Metai

Atliktų patikrinimų skaičius

2019

 2

2020

 3

 

Įmonėje už korupcijos prevenciją atsakingi Rizikų valdymo skyriaus vadovas  Aurimas Kudūkis, tel. Nr. 8-688-36317, el. p. aurimas.kudukis@chc.lt ir vyresnysis specialistas Darius Ardickas, tel. Nr. 8-614-86974, el. p. darius.ardickas@chc.lt

 


 

Renginiai

 


 

PRANEŠIMAI ŽINIASKLAIDAI

 

 

 

Nuo bebrų medžioklės iki pelių prisijaukinimo: lietuviškos prevencijos evoliucija

 

 

 

 

 

Vilniaus šilumos tinklai viešuosius pirkimus vykdys naudodami STT rekomendacijas

 

 

 

 

 

 

Vilniaus šilumos tinklų skyrių ir projektų vadovai dalyvavo viešųjų pirkimų situacijų seminare

 

 

 

 

 

 

 

Apie Kovos su korupcija politikos reikšmę bendrovei ir aplinkai

 

 

 

 

 

 

 

Kuriame naują organizacijos valdymo kultūrą

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠT vykdo antikorupcijos mokymus